คำชี้แจงการเข้าเรียนแบบออนไลน์

คำชี้แจงการเข้าเรียนแบบออลน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้เข้าใช้บทเรียนได้แล้ว  โดยการกรอก Username และ Password ตามที่ครูแจ้ง ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ แต่มีข้อตกลงคือ นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว ให้นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียนได้เลยค่ะ

สำหรับ ขั้นตอนในการเรียน ในแต่ละ หน่วยการเรียน เป็นดังนี้
   1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
   2. ศึกษาเนื้อหา และ ทำใบงานในแต่ละเรื่อง
   3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

  *** ในการทำแบบทดสอบครั้งแรกคือ แบบทดสอบก่อนเรียน และเมื่อเรียนจบทุกใบงานในแต่ละหน่วยแล้ว จึงทำแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่ง คือ แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียน นักเรียนจะทำแบบทดสอบได้สองครั้งเท่านั้นคือ ก่อนเรียน และ หลังเรียน ค่ะ  

 

Last modified: Sunday, 4 June 2017, 12:12 PM