ศึกษาถึงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการตัดสินใจ   นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน  ระบบการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ  ที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น 

ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวการดำเนินการในการเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์ระบบการชำระเงินออนไลน์ ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การประชาสัมพันธ์ร้านค้าการประมูลสินค้าออนไลน์ เทคนิคการขายและเจรจาการค้าบนเว็บจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การส่งมอบสินค้าและการรับประกันสินค้า การบริการและสนับสนุนการขายการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย การบริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสำเร็จ