คำชี้แจงการเข้าเรียนแบบออนไลน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้เข้าใช้บทเรียนได้แล้วค่ะ  มีวิธีการดังนี้ค่ะ
    นักเรียนกรอก Username และ Password ตามที่ครูแจ้ง ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ แต่มีข้อตกลงคือ นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว ให้นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน ( Pre Test) ได้เลยค่ะ

สำหรับ ขั้นตอนในการเรียน ในแต่ละ หน่วยการเรียน เป็นดังนี้
   1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
   2. ศึกษาเนื้อหา และ ทำใบงานในแต่ละเรื่อง
   3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

  *** ในการทำแบบทดสอบครั้งแรกคือ แบบทดสอบก่อนเรียน และเมื่อเรียนจบทุกใบงานในแต่ละหน่วยแล้ว จึงทำแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่ง คือ แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียน นักเรียนจะทำแบบทดสอบได้สองครั้งเท่านั้นคือ ก่อนเรียน และ หลังเรียน ค่ะ

ข้อสำคัญ  หลังจากเรียนจบรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยค่ะ 

Skip available courses

Available courses

ศึกษาถึงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการตัดสินใจ   นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน  ระบบการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ  ที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น 

ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวการดำเนินการในการเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์ระบบการชำระเงินออนไลน์ ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การประชาสัมพันธ์ร้านค้าการประมูลสินค้าออนไลน์ เทคนิคการขายและเจรจาการค้าบนเว็บจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การส่งมอบสินค้าและการรับประกันสินค้า การบริการและสนับสนุนการขายการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย การบริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสำเร็จ