Skip available courses

Available courses

ศึกษาถึงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการตัดสินใจ   นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน  ระบบการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ  ที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น